Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden

 1. Het overmaken van een bestelling, het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst of de bestelbon, sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden.
 2. De prijzen zijn excl. BTW en af kwekerij en gelden vanaf 24 stuks per soort. De prijzen kunnen uitzonderlijk wijzigen gedurende het leveringsseizoen. articuliere prijzen zijn inclusief BTW. Particulieren betalen contant.
 3. Bij afname tussen 24 en 12 stuks/soort per soort wordt € 0,04 per stuk bijgerekend. Bij afname tussen 11 en 6 stuks/soort per soort wordt € 0,07 per stuk bijgerekend. Bij afname tussen 5 en 2 stuks/soort per soort wordt € 0,25 per stuk bijgerekend. Bij afname per stuk wordt € 0,50 extra aangerekend. Grote aantallen: prijs op aanvraag.
 4. De geleverde of afgehaalde goederen zijn van goede hoedanigheid en soortechtheid wordt gegarandeerd. Bij eventuele vergissingen is de vergoeding nooit hoger dan het factuurbedrag.
 5. De verkoper behoudt zich het recht voor om de ontbrekende soorten door de best gelijkende te vervangen, zonder voorafgaande verwittiging, behoudens andersluidende bepaling van de koper.
 6. Opmerkingen en klachten over de geleverde waren, dienen binnen de drie dagen na ontvangst van de verkochte goederen door de koper betekend te worden bij ter post aangetekende brief. Na het verstrijken van die termijn worden de goederen beschouwd als zijnde conform aan de eisen van de koper, gesteld bij de aankoop.
 7. De planten worden verpakt in zwarte plastiek stapelkisten die aangerekend worden aan de kostprijs en onbeschadigd tegen dezelfde prijs worden teruggenomen. De ongeschonden lege potjes zijn we met uw hulp bereid te recycleren.
 8. De kosten verbonden aan de verkoop, zoals BTW,douanerechten, en andere, zijn ten koste van de koper. Voor leveringen onder de € 620 zonder BTW wordt € 25 transportkosten aangerekend.
 9. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij latere betaling is een interest van 1 % per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 10. De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 11. De verkoper heeft het recht bestellingen niet uit te voeren, wanneer vorige facturen niet betaald zijn binnen de vastgestelde termijn.
 12. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en het onvervreemdbaar bezit van de verkoper, tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper, kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling.
 13. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050 32 35 95 en fax 050 45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
 14. Nieuwe klanten betalen 1 verkoopseizoen contant!